MDR

MDR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG

Usługi związane z MDR

Doradztwo

Zakres usług doradczych:

  • weryfikacja czy wyrób jest wyrobem medycznym w sensie MDR
  • klasyfikacja wyrobu medycznego
  • identyfikacja wymagań prawnych w zakresie wprowadzenia do obrotu wyrobu medycznego
  • weryfikacja dokumentacji technicznej wyrobu medycznego MDD (Dyrektywa 93/42/EEC) vs MDR
  • pomoc w opracowaniu dokumentacji technicznej wyrobu