RODO

RODO 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – weszło w życie 25 maja 2016 r. z dwuletnim okresem przejściowym, który zakończył się 25 maja 2018 r. RODO dotyczy wszystkich firm, które gromadzą i wykorzystują dane osób fizycznych.

Usługi związane z RODO

 

Doradztwo

Zakres działań w ramach doradztwa przy wdrażaniu RODO obejmuje audyt wstępny (możliwy online) w celu dokładnego rozpoznania stanu wyjściowego firmy i sprawnego dostosowania firmy do spełnienia wymagań rozporządzenia na podstawie opracowanego harmonogramu prac wdrożeniowych.
Zakres działań może również ograniczać się do doradztwa w zakresie pojedynczych elementów objętych rozporządzeniem.

Opracowanie dokumentacji

Po przeprowadzeniu audytu wstępnego, zgodnie z harmonogramem prac wdrożeniowych zostaną opracowane odpowiednie dokumenty wymagane przez rozporządzenie, w zakresie:

Polityka Ochrony Danych Osobowych w tym:

 • wzory upoważnień,
 • wzór wniosku o nadanie upoważnienia,
 • wzór ewidencji osób upoważnionych,
 • wzór umowy powierzania przetwarzania danych,
 • wzór ewidencji podmiotów z którymi zawarto w/w umowę,
 • wzór rejestrów czynności przetwarzania,
 • wzór obowiązku informacyjnego,
 • wzór rejestru naruszeń,
 • wzór protokołu naruszenia danych osobowych,
 • wzór wykazu obszaru przetwarzania,
 • wzór ewidencji osób, które zapoznały się z dokumentacją ochrony danych osobowych,
 • wzór wykazu zbiorów danych.
 • Instrukcja dotycząca monitoringu/ sprawdzania przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.
 • Instrukcja dotycząca naruszeń danych osobowych,
 • Metodologia szacowania i postępowania z ryzykiem w ochronie danych osobowych,
 • Dostosowanie innych dokumentów wewnątrz firmy w zakresie wymogów RODO w zależności od branży i działań w zakresie przetwarzania

i inne, w zależności od potrzeb.

Audyt

Audyt w zakresie weryfikacji wdrożonego w/w rozporządzenia (RODO).

Szkolenie

Szkolenie może być formą zakończenia procesu wdrażania rozporządzenia RODO (dla pracowników firmy, audytorów wewnętrznych i innych stron zainteresowanych) lub też odrębną usługą nie związaną z pełnym procesem wdrażania RODO.